Πριν από 2 μήνες, 3 ημέρες, 46 λεπτά

Ξεκίνησε η παραλαβή λιπασμάτων στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ορχομενού