Όροι χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.Livester.gr (εφεξής Livester) τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία, αυστηρώς και αποκλειστικά υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων του Livester μόνο εφόσον τους κατανοεί και αποδέχεται πλήρως. Η εξακολούθηση της χρήσης του Livester σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Τι είναι το Livester?

Η ιστοσελίδα Livester αποτελεί ένα αυτοματοποιημένο μηχανισμό συλλογής ειδήσεων στο internet που αναπαράγει μόνο δημόσιες ροές ειδήσεων ειδησεογραφικών ιστοσελίδων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Το Livester εκ της φύσεως του δεν προχωρά σε έλεγχο του περιεχομένου των στοιχείων ή πληροφοριών που αναρτώνται από τρίτους και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτών. Η σχετική ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές αυτών των διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία το Livester απλά παραπέμπει, γεγονός το οποίο ρητώς αναφέρεται στους όρους χρήσης και είναι εν γνώσει των επισκεπτών του Livester.

Για το λόγο αυτό η λειτουργία του Livester είναι τέτοια ώστε να αναδεικνύονται σαφώς οι «πηγές» κάθε αναφοράς ή παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας η αντικατάσταση αυτών με το λογότυπο ή την επωνυμία του Livester σε περίπτωση αναπαραγωγής της είδησης.

Πνευματικά δικαιώματα

Ο σεβασμός των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της ελεύθερης έκφρασης και διάδοσης του λόγου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση συνιστά βασική αρχή που διαπνέει τη λειτουργία της διαδικτυακής ιστοσελίδας Livester, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας και της απρόσκοπτης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης ειδησεογραφικών γεγονότων και λοιπών ελεύθερα προσβάσιμων ενημερωτικών στοιχείων. Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν συγκαταλέγονται στο Livester έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους.

Προσωπικά δεδομένα

Το Livester δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα χορηγούν στο δικτυακό τόπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών. Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του site, αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της.

Σήματα

Απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση των λογοτύπων, επωνυμιών και εμπορικών σημάτων του δικτυακού τόπου Livester οπουδήποτε, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα δικαιώματα εμπορικής ιδιοκτησίας του Livester και των παρεχομένων σε αυτό υπηρεσιών ανήκουν αποκλειστικά κατά κυριότητα στους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Το Livester δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία αναφέρεται ή/και παραπέμπει μέσω «διαδικτυακών συνδέσμων» (links), διαφημιστικών συμβόλων (banners) ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη ή/και χρήση των ανωτέρω περιγραφόμενων, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθυνθεί άμεσα και απευθείας στους αντίστοιχούς διαδικτυακούς τόπους και διαδικτυακές σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους. Η λειτουργία του Livester είναι τέτοια ώστε να αναδεικνύονται σαφώς οι «πηγές» κάθε αναφοράς ή παραπομπής σε άλλους διαδικτυακούς τόπους και ρητώς απαγορεύεται στους επισκέπτες/ χρήστες της ιστοσελίδας η αντικατάσταση αυτών με το λογότυπο ή την επωνυμία του Livester σε περίπτωση περαιτέρω αναπαραγωγής της είδησης.

Το Livester δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη / χρήστη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Livester και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Αποκλεισμός ευθύνης για προτροπές / συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Livester αποτελούν πληροφοριακή μετάδοση για τον επισκέπτη / χρήστη του Livester και δε δύνανται να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Δηλώσεις αποποίησης και περιορισμοί ευθύνης διαδικτύου

Το Livester δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου των στοιχείων ή πληροφοριών που αναρτώνται στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα του περιεχομένου αυτών. Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης κατανοεί πλήρως και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Livester μπορεί τυχόν να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Livester, για οποιοδήποτε λάθος ή παράληψη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο που καθίσταται διαθέσιμο στους επισκέπτες/χρήστες μέσω στις υπηρεσίες του Livester. Οι επισκέπτες/χρήστες του Livester, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν το ρίσκο έκθεσης σε εξωτερικό περιεχόμενο και τη σχετική ευθύνη επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχομένων πληροφοριών. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές του Livester δεν ευθύνονται για οιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Livester καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το εκάστοτε ισχύον ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει τη χρήση του Livester από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Μεταβατικές διατάξεις

Το Livester διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, για τους δε τελευταίους με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου Το Livester διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες / χρήστες του.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το Livester παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη διεύθυνση www.livester.gr/contact